امروز دوشنبه 28 خرداد 1403 ساعت 3 : 42 دقیقه
ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 پنجشنبه: 8 الی 12
شماره های تماس :
023-34557441 023-34557442

نقطه اشتعال باز

1 / 10
از 1 کاربر

 

 

 

 

 

 

 

                                    Flash Point Open Cup        
حجم مورد نیاز: 200 میلی لیتر
استاندارد ملی INSO 198
استاندارد بین المللی ASTM D92
زمان تقریبی انجام آزمون: یک روز کاری

 نقطه اشتعال به روش باز

1-هدف

هدف از اين دستورالعمل ايجاد روشي مشخص به منظور استفاده از تجهیز و چگونگي کالیبراسیون،  نگهداري و اطمينان از شرايط مطلوب كاركرد آن است.

2- دامنه كاربرد

این آزمایش اندازه گیری نقطه اشتعال به روش باز می باشد این روش برای تمامی محصولات نفتی با نقطه اشتعال 79 تا 400درجه سانتی گراد کاربرد دارد.اين دستورالعمل در آزمايشگاه  شرکت آران آزمون مهراد کاربرد دارد.

3-تجهیزات:

3-1-دستگاه کلیوند شامل ظرف نمونه،هیتر،شعله تست و سایر ملزومات

3-2-حرارت سنج جیوه ای با مشخصات زیر یا وسیله الکترونیکی نشان دهنده ی درجه حرارت                          

شماره حرارت سنج

محدوده درجه حرارت

IP

ASTM

6- تا 400+ درجه سانتی گراد

28C

11C

11F

20  تا 760 درجه فارنهایت

4-مواد مصرفی:

4-1-حلال شستشو،حلال صنعتی که برای تمیز کردن ظرف نمونه و خشک کردن آن مورد استفاده قرار می گیرد مانند تولوئن و استون.

5- نحوه تنظیم اولیه و کنترل های لازم

تقریباً 70 میلی لیتر نمونه رادرظرف آزمون بریزید دمای ظرف آزمون و نمونه باید حداقلºC 56 پایینتر از نقطه اشتعال مورد انتظار باشد.)

6- نکات ایمنی

به هنگام آزمایش مراقب دستان و صورت خود باشید.

6-شرح انجام کار:

6-1-آماده سازی نمونه:اجازه ندهید ترکیبات فرار از نمونه خارج شوند.از باز کردن درب ظرف نمونه در مواقع غیرضروری ممانعت نمایید.نمونه را منتقل نکنید مگر درجه حرارت آن حداقل 56درجه سانتی گراد پایین تر از نقطه اشتعال مورد انتظار باشد و در صورت امکان باید نقطه اشتعال اولین آزمایش روی نمونه باشد.نمونه را در ظروف دارای نشتی نگهداری نکنید.نمونه هائی که حاوی آب بصورت محلول یا آزاد هستند بوسیله کلرو کلسیم یا از طریق فیلتر کردن بدون آب  نمائید.

6-2-روش آزمون:

آزمایش باید در محیط  بدون مکش انجام گیرد.

ظروف نمونه را توسط حلال کاملاً تمیز و عاري از هر گونه باقی مانده ازنمونه ی قبلی نمایید وسیله نشان دهنده ی درجه حرارت را بصورت عمودی و طوری قرار دهید که ته آن 1/0+_4/6 میلی متر از ته ظرف نمونه فاصله داشته باشد درست در وسط فاصله بین  مرکز و کنار ظرف نمونه وروي قطر قوس حرکت شعله تست و روبروي آن قرار گیرد.

ظرف نمونه را تا نشانه آن پراز نمونه نمایید و آنرا روي هیتر دستگاه قرار دهید درجه حرارت نمونه و ظرف محتوی آن نباید بیشتر از 56 درجه ساتی گراد مانده به نقطه اشتعال مورد انتظار نمونه باشد هرگونه حباب یا کف ایجاد شده در سطح نمونه را از بین ببرید.

شعله را روشن کنید و قطر آنرا به اندازه mm2/3 تا mm 8/4 تنظیم کنید.

در ابتدا گرمادهی را با سرعتی تنظیم کنید که دمای نمونه °C 14تا °C17 در دقیقه افزایش پیدا کند. هنگامی که دمای نمونه تقریبا به °C 56 پایین تر از نقطه اشتعال موردنظر رسید، حرارت را کاهش دهید تا طی °C 28 پایانی سرعت افزایش دما °C5 تا °C6 در دقیقه باشد.

تذکر: در مورد موادی با نقطه اشتعال پایین یا گرانروی بالا توصیه میشود از شروع تا پایان آزمون سرعت گرمادهی،°C5 تا °C6 دردقیقه تنظیم شود.

هنگامی که دمای نمونه تقریبا به °C28 پایین­تر از نقطه اشتعال موردنظر رسید، شعله آزمون را از سطح نمونه و تنها در یک جهت عبور دهید و پس از آن هربار در دمایی که مضربی از ºC2 است،این عمل را تکرارکنید .مدت زمان یکبار عبور شعله آزمون از روی ظرف آزمون،بایدتقریبا (s 1/0 ± 1) باشد.

برای اندازه گیری نقطه آتشگیری،بعد از ثبت نقطه اشتعال،گرمادهی به نمونه را ادامه دهید، به طوری که دمای آزمونه در هر دقیقه°C5 تا °C6 افزایش یابد. شعله آزمون را در فواصل دمایی ° C2از سطح نمونه عبور دهید تا آزمونه شعله ­ور شود و حداقل به مدت s5 به سوختن ادامه دهد.دمای آزمونه در زمان شعله­ ور شدن را به عنوان نقطه آتشگیری ثبت کنید.

محاسبه و ارائه نتایج:

فشار محیط را در زمان آزمایش یادداشت کنید و اگر متفاوت از KPa3/101 یاmmHg760  بود طبق رابطه زیر نقطه اشتعال نمونه رسید درجه حرارت را یادداشت نمائید.

 =C+0.25 (101.3-K)نقطۀ اشتعال تصحیح شده

= C+0.033 (760-p)  نقطۀ اشتعال تصحیح شده

که در آن:

C   نقطه اشتعال مشاهده شده برحسب درجه سلسیوس (°C)

P    فشارمحیطبرحسبمیلی متر جیوه (mmHg)

K   فشار محیط بر حسب کیلو پاسکال(KPa)

 

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :