آنالیز سوخت های هیدروکربنی

5 / 10
از 5 کاربر

ردیف

نام آزمون

روش آزمون

1

گرانروی کینماتیک در دمای 40 درجه سلسیوس

ISIRI 340/ASTM D445

2

شاخص گرانروی

ISIRI 195/ ASTM D2270

3

گوگرد کل

ISIRI 8402/ ASTM D4294

4

نقطه اشتعال به روش بسته

ISIRI 19695/ ASTM D93

5

نقطه اشتعال به روش باز

ISIRI 198/ ASTM D92

6

مرکاپتان

ISIRI 9370/ ASTM D3227

7

نقطه ابری شدن

ISIR 5438/ ASTM D2500

8

نقطه ریزش

ISIRI 201/ ASTM D97

9

خوردگی تیغه مسی (3 ساعت در دمای 50 درجه سلسیوس)

ISIRI 336/ ASTM D130

10

چگالی

ISIRI 197/ ASTM D1298

11

رنگ

ISIRI 203/ ASTM D1500

12

تقطیر در فشار اتمسفر

ISIRI 6261/ ASTM D86

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :