آنالیز روغن موتور

1 / 10
از 1 کاربر

ردیف

نام آزمون

روش آزمون

1

نمود روغن موتور

الف-همگنی مواد افزودنی

---

2

ب-وضعیت ظاهری

ASTM D6074

3

گرانروی کینماتیک

الف- در دمای 100 درجه سلسیوس

ISIRI 340/ASTM D445

4

ب- در دمای 40 درجه سلسیوس

5

پ- در دمای 100 درجه سلسیوس بعد از پایداری برشی

ISIRI 17764/ ASTM D6278

6

شاخص گرانروی

ISIRI 195/ ASTM D2270

7

نقطه ریزش

ISIRI 201/ ASTM D97

8

نقطه اشتعال به روش باز

ISIRI 198/ ASTM D92

9

عدد قلیایی کل

ISIRI 2772/ ASTM D2896

10

میزان اتلاف روغن در اثر تبخیر (نواک)

ISIRI 3780/ ASTM D5800

11

کف در دمای 24 و 93.5 درجه سلسیوس

ISIRI 196/ ASTM D892

12

خوردگی تیغه مسی (3 ساعت در دمای 100 درجه سلسیوس)

ISIRI 336/ ASTM D130

13

چگالی

ISIRI 197/ ASTM D1298

14

گوگرد کل

ISIRI 8402/ ASTM D4294

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :